Påståenden om husdjursförpackningar – vad kan jag säga? - GA Pet Food Partners

Påståenden om sällskapsdjursförpackningar är viktiga för att kommunicera din djurfoderprodukt med dina kunder

Varför är påståenden om husdjursfoderförpackningar viktiga?

Etiketter är den huvudsakliga kommunikationsformen mellan inköpare, foderföretagare (FBO) och tillsynsmyndigheter. Det främsta syftet med etiketter är att ge tydlig, korrekt och ärlig information om en produkt som kan underlätta köparens köphandling. Produktetiketter hjälper till att kommunicera produktens egenskaper och gör det möjligt för konsumenter att göra välgrundade val om produktens lämplighet. Detta kan stödjas av påståenden som kommer att möjliggöra differentiering mellan djurfoderprodukter. De kan vara ett användbart marknadsföringsverktyg för företagare. De kan också vara informativa för konsumenter för att hjälpa dem att välja en produkt bland de många tillgängliga alternativen. En studie av hundägares köpvanor antydde att påståenden om målinriktad näring resonerade hos de flesta hundägare (84.5 %) (Banton et al., 2021).

Ingrediens- och produktattribut har blivit viktiga fokuspunkter bland konsumenter (Nielsen, 2019). Detta korrelerar positivt med en växande trend av humanisering inom husdjursindustrin. Konsumenter ser i allt högre grad sina husdjur som familjemedlemmar och är beredda att spendera mer på husdjursmat och husdjursrelaterade produkter (Robeco, 2020). De flesta husdjursägare rapporterade att de prioriterade lika eller mer att köpa hälsosam mat till sina husdjur jämfört med dem själva (Schleicher et al., 2019). Detta tyder på att hälso- eller funktionsrelaterade påståenden är en viktig faktor i beslutsprocessen. På grund av deras starka inflytande måste anspråk följa förordningen.

Vad är ett anspråk?

Påståenden om mänskliga livsmedel definieras av förordning (EG) 1924/2006 som varje meddelande eller representation som anger, föreslår eller antyder att ett livsmedel har särskilda egenskaper. Ett påstående är per definition inte obligatoriskt enligt gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning, och det kan presenteras i text-, bild-, grafisk eller symbolisk form. Dessa element överensstämmer med lagstadgade krav för påståenden om foder för sällskapsdjur som anges i förordning (EG) 767/2009. Djurfoder kan ha en direkt positiv effekt på hälsan utöver att uppfylla husdjurets näringsbehov, och detta kan vara fallet för både komplett och kompletterande sällskapsdjursfoder.

Påståenden om förpackningar för sällskapsdjur och påståenden på etiketter kan falla under tre kategorier; "generisk" eller "innovativ"; för "innehållspåståenden" kommer beläggandet att bero på om påståendet görs för större eller mindre komponenter i receptet

Graden av belägg som krävs för funktionella påståenden beror på om påståendet kan anses vara "generiskt" eller "innovativt". För "innehållspåståenden" kommer underbyggandet att bero på om påståendet görs för större eller mindre komponenter i receptet. (FEDIAF, 2018). Det är nödvändigt att styrka att produkten bidrar till en gynnsam effekt för att göra ett funktionellt påstående. Ämnet som bidrar till den gynnsamma effekten måste också finnas i djurfodret i tillräckliga mängder för att ge den påstådda effekten.

Generiska påståenden:

• Väletablerad och erkänd kunskap finns redan
• Baserat på allmän vetenskaplig kunskap
• Påståenden accepteras i branschen, t.ex. vitamin A, för att bibehålla normal syn.

Innovativa påståenden:

• Kanske ännu inte allmänt erkänt
• Underlag kan baseras på publicerad/opublicerad forskning, egen forskning eller en kombination.

Ett påstående måste baseras på en omfattande genomgång av alla tillgängliga vetenskapliga data som rör påståendets giltighet. All data bör granskas oavsett dess fördel för själva anspråket. Okunskap om data som inte är gynnsam kan leda till att anspråket anses ogiltigt av behöriga myndigheter.

Vad behöver köpare?

Produktmärkning bör ge köpare all nödvändig information som krävs för att göra det optimala valet för att möta deras behov. Obligatoriska märkningskrav finns i förordning 767/2009. FEDIAF Code of Good Labeling Practice for Pet Food syftar till att ge användarvänlig vägledning och tolkning av Reg 767/2009. Huvudfokus är att förbättra lämpligheten av obligatoriska och frivilliga märkningsaspekter och påståenden. Följande aspekter anses vara obligatoriska vid märkning:

Påståenden om förpackningar för sällskapsdjur och etiketter för sällskapsdjursfoder bör följa de standarder som fastställts av FEDIAF.
 • Typen av foder, t.ex. Komplett eller Kompletterande
 • De arter eller kategorier av djur som fodret är avsett för
 • Namn eller företagsnamn och adress till foderföretagare som ansvarar för märkningen
 • Ett kostnadsfritt telefonnummer eller annat lämpligt kommunikationsmedel, t.ex. e-postadress/webbplats
 • Batch- eller partireferensnumret
 • Tillverkarens godkännandenummer (tillverkarens registreringsnummer)
 • Indikation på minsta lagringstid, t.ex. "Bäst före …" följt av datumet som anger en viss månad
 • Förvaringsförhållanden, t.ex. Förvara på en sval, torr plats
 • Säkerställ alltid att det finns färskvatten tillgängligt för torra produkter
 • Nettomängden uttryckt i massenheter
 • En lista över fodermaterial som produkten är sammansatt av, listad i fallande ordning efter viktbärande rubriken "Komposition".
 • Instruktioner för korrekt användning som anger syftet med vilket fodret är avsett, inklusive lämplig utfodringsmängd per dag
 • Tillsatser (enligt förordning 767/2009, bilaga VI kapitel 1)
 • Analytiska beståndsdelar (enligt förordning 767/2009, bilaga VI, kapitel 2)
 • Om påståenden föreligger bör underlag finnas tillgängligt

I förordning (EG) nr 767/2009 anges att "Vetenskapliga belägg bör vara den viktigaste faktorn som ska beaktas när man gör påståenden." FBO:er bör underbygga påståenden, med beaktande av alla tillgängliga bevis och vetenskapliga data. Information som tillhandahålls (inklusive anspråk) ska vara tydlig, sammanhängande, konsekvent och begriplig och får inte vilseleda eller lura köpare. Köpare har rätt att göra de behöriga myndigheterna uppmärksamma på alla tvivel och frågor som rör anspråk. Om man drar slutsatsen att ett påstående inte är tillräckligt underbyggt anses produktens märkning vara vilseledande.

Motiverande påståenden

Alla påståenden måste vara underbyggda och verifierbara för att skydda köparen mot falska påståenden. Graden av belägg beror på vilken typ av påstående som görs. Väl underbyggda påståenden gör att en FBO kan erbjuda bättre fördelar för husdjur och ägare, vilket uppmuntrar fortsatta investeringar. För "innovativa" eller inte väletablerade/brett erkända påståenden, bör belägg finnas tillgängligt i ett underlag, bestående av vetenskapliga bevis som kan vara befintliga vetenskapliga publikationer, publicerad eller opublicerad ny forskning. Underlagsunderlag bör vara välstrukturerade, självförklarande och tillräckligt detaljerade. Viktiga vetenskapliga data måste inkluderas och påståendets giltighet bör lätt kunna verifieras. Tillverkare bör granska underbyggandet av påståenden för att fastställa om ny vetenskap har utvecklats eller om det har skett några förändringar som kan påverka giltigheten.

Motivation hjälper till att motivera användningen av anspråk och hantera vilka anspråk som används. Om en FBO inte kan styrka ett påstående ska det inte användas. Detta bör bidra till att minska risken för vilseledande påståenden och vilseledande och felaktig information köpare. Bekräftelse tillåter också en del rättvisa och gemensamma grunder inom djurfoderindustrin. Vetenskapliga data är allmänt tillgängliga, vilket ger livsmedelsföretagare möjlighet att utveckla belägg för att göra liknande påståenden till sina konkurrenter. Att använda påståenden som är väl underbyggda och bevisade kan gynna FBO. Om köpare identifierar en koppling mellan påståenden på en förpackning och en synlig, gynnsam effekt på deras husdjur, vet de att produkten är effektiv. Detta kan uppmuntra en positiv relation mellan köpare och livsmedelsföretagare, eftersom företagsföretagaren blir ansedd och pålitlig. Detta kan ytterligare generera varumärkeslojalitet. Schleicher och kollegor rapporterade att djurägare är mer "märkeslojala" mot djurfoder än märken som används för deras mat (Schleicher, 2019).

Hur fungerar regleringen?

När giltigheten av en fordran ifrågasätts, beror detta sannolikt på en invändning som en köpare väckt till behöriga myndigheter. Alternativt kan detta ifrågasättas av de behöriga myndigheterna själva (till exempel handelsstandarder). Som svar skulle livsmedelsföretagaren förväntas tillhandahålla ett tillräckligt underlag för påståendet i fråga. Om den behöriga myndigheten hyser tvivel om huruvida den lämnade motiveringen är tillräcklig kan den vidta ytterligare åtgärder. Följderna för bristande efterlevnad kan inkludera böter och kostnaden för att behöva korrigera förpackningar och marknadsföringsmaterial samtidigt som man inte gör någon försäljning. Bristande efterlevnad kan också resultera i långsiktiga negativa effekter på kontrakt, partnerskap, varumärkesuppfattning och konsumentlojalitet.

Sammanfattning

Det ligger i livsmedelsföretagarens och köparens intresse att tillhandahålla tydlig märkning och göra korrekta påståenden. Förordning 767/2009 och FEDIAF:s kod för god märkning av sällskapsdjursfoder är effektiva verktyg för att säkerställa efterlevnad.

Referensprojekt

1. Banton, S., Baynham, A., Pezzali, JG, von Massow, M., Shoveller, AK, (2021) Korn på hjärnan: En undersökning av köpvanor för hundägare relaterade till spannmålsfria torrfoder. PLoS ONE 16 (5): e0250806. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250806

2. FEDIAF. (2018) FEDIAF kod för god märkningssed för sällskapsdjur. FEDIAF_labeling_code_2019_onlineOctober2019

3. Nielsen IQ (2019) Vem vinner kravspelet i husdjursmatarenan? /https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2019/whos-winning-the-claim-game-in-the-pet-food-arena/

4. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF

5. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:EN:PDF

6. Robeco (2020) Konsumentrender 2020: matleverans, humanisering av husdjur och strömmande krig. https://www.robeco.com/uk/insights/2020/01/consumer-trends-in-2020.html

7. Schleicher, M., Cash, SB, Freeman, LM, (2019) Beslutsfattare för beslut om köp av sällskapsdjur. Kan Vet J. 2019 juni; 60 (6): 644–650.

Tillbaka till kunskapscentret

Sophia Parkinson

GA Pet Food Partners Expert på sällskapsdjursfoder

Sophia är GA Pet Food Partners Pet Food Claims Expert och är involverad i att kontrollera partners påståenden, se till att deras etiketter och marknadsföringsmaterial uppfyller bestämmelserna och undersöker nya och spännande råvaror. Sophia har en grundexamen i näringsvetenskap, där hon utvecklade ett starkt intresse för påståenden och märkningsreglering. Arbetade en kort stund i Human Food-industrin innan hon började på GA 2020. Hon tycker om att laga mat och gå långa promenader med sin dvärgschnauzer, Dexter, på fritiden.

Du kanske också gillar...

Artikel skriven av Sophia Parkinson